Regulamin sklepu

Warunki sprzedaży w sklepie internetowym firmy 

Postanowienia ogólne

§ 1

1) Sklep internetowy działający pod adresem www.loctite-dip.pl prowadzony jest przez firmę Inżynierska Firma DiP Joanna Gołąb  z siedzibą przy os. Złotej Jesieni 14 pok.1, 31-828 w Krakowie, NIP 678-283-14-67, tel. 500 353 817,
2) Sprzedający, na potrzeby kontaktu z nim, udostępnia adres poczty elektronicznej (e- mail): mail:dip@hot.pl
3) Sprzedający zastrzega, że podany w pkt. 2 adres email, nie jest adresem udostępnionym przez niego w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4) Firma   jest stroną umowy sprzedaży z Klientem
5) Produkty to wszelkie towary i usługi, które Klient może nabyć w sklepie internetowym loctite-dip.pl. Wszelkie produkty posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej

Warunki dotyczące sprzedaży towarów

§2

1) Stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych z firma   w ramach Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona), posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Sklepie lub korzysta ze Sklepu wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji (zwana dalej: (Klientem).
2) Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej
3) Warunkiem dokonania zakupu w sklepie loctite-dip.pl jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.
4) Dokonując rejestracji w Sklepie lub wypełniając formularz zamówienia Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami także nazwę przedsiębiorstwa oraz numer NIP. Dokonanie rejestracji, a także wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
5) Sprzedajacy przyjmuje zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Sklepie.
6) Poprzez złożenie zamówienia w sklepie loctite-dip.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
7) Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych przez firmę   w celach promocyjno-marketingowych
8) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu loctite-kleje.pl mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystania

Dokonywanie zamówień i rozpoczęcie ich realizacji

§ 3

1) Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. W przypadku zamówień z formą płatności „przy odbiorze” składanych z nowo utworzonego Konta Klienta, Klient otrzymuje e-maila z prośbą o potwierdzenie złożonego zamówienia. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia również w przypadku innych zamówień.
2) W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
a) wyboru zamawianych towarów lub usług,
b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności
3) Zamówienia będą realizowane w terminie od 2 do 4 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od momentu ich złożenia.
4) Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy.
5) Produkty będą przygotowywane do wysyłki po prawidłowym potwierdzeniu zamówienia w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia
6) W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców firmy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, firma   poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta
7) Sklep loctite-dip.pl zastrzega sobie prawo odmówienia realizacji zamówienia bez podania przyczyny

Ceny i sposoby płatności

§4

1) Wszystkie ceny podawane w Sklepie dotyczą jednej sztuki Towaru i są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2) Wszystkie ceny w Sklepie określone są jako ceny netto i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT 23%).
3) Sprzedający jest uprawniony do zmiany cen, jednakże zmienione ceny nie mają zastosowania do umów zawartych przed ich zmianą.
4) Firma  , umożliwia wszystkim Klientom zapłatę za Towary objęte zamówieniem na następujące sposoby, według swobodnego wyboru Klienta:

a. płatność przelewem na rachunek bankowy: mBank 86 1140 2004 0000 3102 3293 6312
b. płatność elektroniczną za pośrednictwem serwisu płatności internetowych
c.
płatność za pobraniem, przy odbiorze Towaru
d
. płatność gotówką, przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy

5) W przypadku płatności przy odbiorze, należność za zakupiony produkt, po uprzednim pokwitowaniu, pobiera upoważniony pracownik firmy realizującej dostawę
6) W przypadku przelewu na konto bankowe wysyłka następuje po wpłynięciu należności na konto. W związku z mogącymi wystąpić różnicami zamówienia i dostępności produktów prosimy o dokonywanie przelewów po potwierdzeniu skompletowania zamówienia.
7) Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
8) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

Dostawa

§5

1) Sklep loctite-dip.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy realizujące dostawę
2) Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3) Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości przesyłki i firmy realizującej dostawę
4) Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski.
5) Dostawy zagraniczne realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów transportu

Reklamacje

§6

1)Wszelkie reklamacje związane z Towarami zakupionymi w Sklepie powinny być składane pisemnie, na adres sprzedającego os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków lub mailowo na adres: dip@hot.pl wraz z co najmniej kopią dowodu potwierdzającego zakup Towaru w Sklepie.
2) Sprzedający udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.
3) Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Towar zostanie wymieniony na nowy, wolny od wad, a jeżeli nie będzie to możliwe, Klient będzie mógł, według własnego uznania, odstąpić od umowy sprzedaży i otrzymać zwrot zapłaconej ceny Towaru.
4) Sprzedający dopuszcza odmienne, indywidualnie uzgodnione z Klientem, na wyraźne jego żądanie, sposoby załatwienia reklamacji po jej pozytywnym rozpatrzeniu.
5) Reklamacje, które wynikają z nieprawidłowo ustawionych parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu
6) Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałe podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego wraz z przedstawicielem firmy realizującej dostawę.
7) Postanowienia ust. 2 do 4 nie dotyczą Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w ich przypadku znajdują zastosowanie przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy określone w Kodeksie cywilnym, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi jest ograniczona czasowo do 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

8)Uprawnienia z tytułu rękojmi zostają utracone, jeżeli nie zbadali Państwo towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomili nas niezwłocznie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później- jeżeli nie zawiadomiono nas niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty.
9
) Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania ani być uszkodzony, dotyczy to także opakowania
10
) Koszt dostawy w przypadku zwrotu pokrywa kupujący.
11) Klienci nie będący konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego są zobowiązaniu do sprawdzenia stanu Towaru oraz jego ilości przy odbiorze. Reklamacje Klientów nie będących konsumentami dotyczące ilości Towaru nie będą uwzględniane po upływie 7 dni od dnia wydania Towaru.

Dane osobowe

§8

1) Sprzedajacy przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
2) Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Administratora. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe Klienta, które są niezbędne do wykonania zawartej z nim umowy, podane podczas rejestracji w Sklepie lub podczas składania zamówienie (adres dostawy Towaru), chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także w celach reklamowych i marketingowych Administratora.
3) Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail

Postanowienia końcowe

§9

1) Firma   zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
2) Firma   informuję, iż niektóre zdjęcia produktów przedstawione w sklepie internetowym loctite-dip mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów
3) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
6) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie loctite-dip.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
7) Firma   zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem
8) Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy nimi na podstawie regulaminu, rozstrzygnięte będą polubownie. Informacje o sposobie dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdą Państwo pod podanym adresem: UOKiK – Konsumenci – Instytucje Konsumenckie – Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich  W przypadku braku porozumienia spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd dla firmy .